Program poleceń

Regulamin Programu „Ty polecasz – my nagradzamy”

 

 • Postanowienia wstępne

  1. Celem Programu „Ty polecasz – my nagradzamy” (zwanego dalej „Programem”) jest pozyskanie osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia (zwanych dalej Kandydatem) w ramach umowy z podmiotem z grupy kapitałowej Lukardi (tj. Lukardi SA, Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o., Rekruteo.com Sp. z o.o., Si-eCommerce Sp. z o.o.).
  2. Program polega na przyznaniu jednorazowej wypłaty wynagrodzenia tzw. bonusu na rzecz osoby polecającej Kandydata, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
  3. Organizatorem Programu jest spółka Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, 60-275 Poznań (zwana dalej „Organizatorem”)
 • Ochrona danych osobowych

  1. Osoby polecające oraz Kandydaci podają swoje dane osobowe na potrzeby Programu dobrowolnie. 
  2. Administratorem danych osobowych jest spółka Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań. 
  3. Szczegółowe zasady dotyczące  przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie https://aniolowiekonsultingu.pl/polityka-prywatnosci/.
 • Zasady udziału w programie

  1. Aby wziąć udział w Programie należy przesłać CV Kandydata przez następujący formularz: https://aniolowiekonsultingu.pl/oferty-pracy/
  2. Oferta pracy, na którą może zostać przedstawiony Kandydat, musi być objęta programem „Ty polecasz – my nagradzamy”. Objęcie Programem rozumiane jest jako przedstawienie ogłoszenia w wiadomości e-mail wraz z opisem stanowiska, wyznaczoną nagrodą oraz linkiem do pełnego ogłoszenia na stronie https://aniolowiekonsultingu.pl/oferty-pracy/.
  3. Jeden uczestnik Programu może polecić nieskończoną ilość osób. 
  4. Kandydat będzie brany pod uwagę w aktywnych i przyszłych procesach rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata odpowiednich zgód.
  5. Przesłana aplikacja musi zawierać zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i musi być pozyskana przez osobę polecającą.
  6. W przypadku, gdy CV tego samego Kandydata zostanie przesłane przez różne osoby, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego Kandydata jako pierwsza.
  7. W przypadku gdy CV Kandydata było już zarejestrowane w bazie kandydatów podmiotu z grupy Lukardi w ciągu ostatnich 5 lat, bonus nie należy się. 
  8. W ciągu 7 dni po odebraniu CV Kandydata, przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Kandydatem, celem potwierdzenia rekomendacji jego kandydatury, wykształcenia oraz doświadczenia. W sytuacji, gdy Kandydat nie będzie wiedział o przesłaniu jego CV przez osoby trzecie, bonus nie należy się.
 • Uczestnicy programu

  1. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem podmiotu z grupy Lukardi, która w odpowiedzi na umieszczoną na stronie https://aniolowiekonsultingu.pl/oferty-pracy/ i objętą Programem ofertę pracy, poleci Organizatorowi kandydata do pracy w sposób określony Regulaminem.
  2. Z Programu wyłączone są osoby bezpośrednio odpowiedzialne za dany proces rekrutacyjny. 
  3. Wzięcie udziału w Programie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 •  Czas trwania programu

  1. Program obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku i nie jest ograniczony czasowo. 
  2. Organizator Programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu, co nie wpływa na uprawnienia nabyte w okresie obowiązywania Programu
 • Wypłata bonusu

  1. Warunkiem wypłaty bonusu jest zatrudnienie Kandydata zgłoszonego w ramach Programu (kontrakt lub umowa o pracę) przez podmiot z grupy Lukardi.
  2. Osoba polecająca otrzyma bonus w wysokości  1000 zł, 2000 zł lub 3000 zł netto. Kwotę bonusu ustala każdorazowo Organizator wraz z rozpoczęciem rekrutacji na dane stanowisko.
  3. Wysokość bonusu ustala się w momencie opublikowania informacji o rozpoczęciu rekrutacji na konkretne stanowisko, na podstawie wymaganego na danym stanowisku wykształcenia, doświadczenia oraz aktualnej sytuacji rynkowej. 
  4. Polecenie ważne jest przez 12 miesięcy od daty przesłania CV. Po upływie tego terminu w przypadku zatrudnienia Kandydata bonus za polecenie nie będzie przyznawany. 
  5. Bonus może być wypłacony wyłącznie osobie, która w dacie wypłaty bonusu pozostaje pracownikiem lub współpracownikiem podmiotu z grupy Lukardi i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia.
  6. Bonus wypłacany będzie w dwóch częściach – 50% ustalonej stawki w terminie 14 dni po zakończeniu pierwszego miesiąca pracy Kandydata, 50 % ustalonej stawki w terminie 14 dni po zakończeniu trzeciego miesiąca pracy Kandydata jeśli polecona osoba nadal będzie zatrudniona przez podmiot z grupy Lukardi. 
  7. W przypadku zatrudnienia Kandydata na kolejny, nowy projekt Uczestnikowi przysługuje dodatkowy bonus w wysokości 80% bonusu podstawowego.  Dodatkowy bonus będzie wypłacony zgodnie z zasadami określonymi w ust.5. 
  8. Bonus zostanie wypłacony przez podmiot z grupy Lukardi, z którym Kandydat podpisze umowę dotyczącą zatrudnienia. 
  9. Podstawą wypłaty bonusu będzie umowa zlecenia przygotowana przez Organizatora, na podstawie danych niezbędnych do przygotowania umowy zlecenia i przesłanych przez uczestnika programu do Organizatora w ciągu 7 dni od dnia przyznania prawa do bonusu przez Organizatora w transzach określonych w pkt V/5 niniejszego programu/regulaminu.
 • Organizacja programu

  1. Osobą odpowiedzialną za przebieg Programu jest Marcin Buszewicz, marcin.buszewicz@aniolowiekonsultingu.pl.
  2. Organizator zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem Programu i dbać o przestrzeganie jego zasad. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji Programu.
  3. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zmieniać zasady Programu dotyczące czasu jego trwania oraz sposobu wypłacania bonusu. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach w Programie, publikując nową treść Regulaminu na swojej stronie internetowej.
  4. Osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie Programu oraz osoby podające nieprawdziwe dane swoje lub osoby rekomendowanej będą wykluczone przez Organizatora z udziału w Programie i nie nabędą prawa do bonusu.
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Zarząd Grupa Lukardi

 

 

Załącznik nr 1 do Programu „ Ty polecasz – my nagradzamy”

 

Treść zgody kandydata

 

(…) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

(…) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

(…) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki z grupy Lukardi (Lukardi SA, Rekruteo.com Sp. z o.o., SI-eCommerce Sp. z o.o.) dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

(…) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki z grupy Lukardi (Lukardi SA, Rekruteo.com Sp. z o.o., SI-eCommerce Sp. z o.o.) dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

(…) Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatności, która zawiera informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.