Polityka Prywatności

Polityka prywatności spółki Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.

1. Informacje ogólne

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każdemu użytkownikowi przeglądającemu nasze strony internetowe i korzystającemu z naszego serwisu oraz każdej osobie, której dane osobowe gromadzimy,  zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych i informuje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są prawa osób, których dane te dotyczą. 

Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: GDPR). Zgodnie z nim danymi osobowymi są wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Są to przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.

2. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest spółka Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Tęczowa 3; 60-275 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441506, NIP: 7831694256, REGON: 30228581. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 733 123 266, mailowo pod adresem : kontakt@aniolowiekonsultingu.pl lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Tęczowa 3; 60-275 Poznań.

Sposoby gromadzenia danych osobowych
Dane osobowe gromadzimy w następujących sytuacjach:

  • Gdy osoba, której dane dotyczą sama przekazała nam swoje dane osobowe np. wypełniając formularz kontaktowy, przesyłając wiadomość mailową na adresy mailowe udostępnione na naszych stronach internetowych, odpowiadając na opublikowane przez nas ogłoszenie w sprawie oferty pracy.
  • Gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w określonych celach.
  • Gdy osoba, które dane dotyczą korzysta z naszych stron internetowych.
  • Gdy osoba, której dane dotyczą zawarła z nami umowę o świadczenie usług lub wyraziła wolę zawarcia z nami takiej umowy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w celach wynikających z rodzaju prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy, którzy są zainteresowani udziałem w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych, w zakresie w jakim kandydat wyraził na to zgodę. Zgoda udzielona przez kandydata stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a GDPR. Jeżeli zawieramy z kandydatem umowę o świadczenie usług rekrutacyjnych, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b GDPR.

Przetwarzamy dane osobowe także w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maili udostępnionych na naszych stronach internetowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne abyśmy mogli odpowiedzieć na zgłoszenie.

Z danych osobowych korzystamy również w celu obsługi i optymalizacji strony internetowej, aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i powiązanych usług oraz aby ulepszać naszą stronę internetową. Z naszej strony internetowej można korzystać bez konieczności podawania danych osobowych (więcej informacji w pkt. 3 niniejszej Polityki prywatności).

Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. korzystają z danych osobowych wyłącznie na podstawach wynikających z art. 6 GDPR. Do przetwarzania danych osobowych upoważnia nas:

  • zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub konieczność podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na wniosek osoby, której dane dotyczą;
  • konieczność spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na spółkę Aniołowie Konsultingu sp. z o.o.;
  • konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przekazywanie danych innym podmiotom
Zawsze dbamy o to, aby przekazanie danych osobowych innym podmiotom nie wpłynęło na bezpieczeństwo tych danych. Z podmiotami współpracującymi takimi jak dostawcy usług informatycznych, internetowych, rekrutacyjnych czy rachunkowych łączą nas stosowne umowy powierzenia danych osobowych. Każdorazowo zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy do stosowania nie mniej rygorystycznych zasad przetwarzania danych osobowych niż my stosujemy, zgodnie z przepisami prawa.
Realizujemy procesy rekrutacyjne, w tym kontaktujemy się z kandydatami korzystając z platformy internetowej Rekruteo.com, której właścicielem jest spółka Rekruteo.com sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Z dostawcą ww. usługi również zawarliśmy stosowną umowę w sprawie powierzenia danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z korzystaniem przez niniejszą stronę internetową z usługi Google Analytics oraz plug-in do serwisu społecznościowego Facebook, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w pkt. 6 i 7 niniejszej Polityki Prywatności.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
W celu personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach spółka Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. wykorzystuje profilowanie. Profilowanie, o którym mowa wyżej nie jest wykorzystywane przez spółkę Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osoby, której dane dotyczą i nie wywołuje wobec niej skutków prawnych lub innych podobnych skutków.

Przechowywanie danych
Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane prawem lub na czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte.

3. Pliki Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie jest plikiem tekstowym, wysyłanym podczas przeglądania danej witryny internetowej i zapisywanym na dysku twardym komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła odpowiedni serwer naszej witryny, przeglądarka internetowa komputera użytkownika wysyła z powrotem na serwer odebrany wcześniej plik cookie. Uzyskane w tym procesie informacje serwer może przeanalizować na różne sposoby. Pliki cookie umożliwiają przykładowo dopasowanie wyświetlanych reklam czy też ułatwienie nawigacji na stronie internetowej. Użytkownik strony internetowej może wyłączyć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, tj. w stosowanym na urządzeniu programie do otwierania i wyświetlania stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Safari).

4. Informacja, korekta i sprzeciw
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto w każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości lub zażądać przekazania danych innemu usługodawcy. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres: kontakt@aniolowiekonsultingu.pl
Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

5. Reklama
Wyraźnie zabraniamy wykorzystywania przez podmioty trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowego zamieszczania impressum w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, których wyraźnie nie zamawialiśmy.
Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, np. spamem.

6. Korzystanie z Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów internetowych oferowanej przez Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,, CA 94043, USA).  Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego ruchów na stronie internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące ruchów na stronie internetowej (wraz z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP urządzenia użytkownika jest jednak uprzednio skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystać te informacje do analizowania ruchów użytkownika na tej stronie w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu do Google pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując Plug-in dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. Plug-in Facebook
Nasza strona internetowa zawiera plug-in do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Mento Park, California, 94025, USA), oznaczony logo Facebook. Plug-in ten umożliwia bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje dotyczącą adresu IP użytkownika korzystającego z tego połączenia. Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Chcemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o zakresie gromadzonych danych, celu przetwarzania jak również sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy bezpośredni kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z polityka prywatności portalu dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

8. Zmiana naszej polityki prywatności
Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.